Läslust och improvisationsteater

LFI (LFI) är en läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras medföljande vuxna. Vi främjar läsning genom att ha kul med böcker och improvisationsteater i veckovisa återkommande aktiviteter.

I LFI kommer lusten alltid i första hand. Hos oss bedöms ingen prestation. Här beröms skapande, kreativitet och läslust. Barnen bygger sina läsmuskler och stärks i alla sina språk. De får en arena att agera på och erövrar språkets makt. Med improvisationsteater och dramaövningar tar de plats på scenen - med sina röster, kroppar och idéer. Deras självförtroende växer och de får verktyg frigöra sin fulla potential.

Detta lägger en god grund för barnens makt och möjligheter i livet. Det ger också verktyg för dem att vara skapande individer och som vuxna delta aktivt i samhällslivet.

Det här gör vi - sid 1 av 6

Boken i centrum

Alla aktiviteter utgår från en bok. Boken står i centrum och berättelsen gestaltas och levandegörs med olika konstnärliga uttryck. Vår huvudsakliga metod är den 4-dimensionella högläsningen. Den består av berättelsen i boken, högläsningen, improvisationsteater och barnens interaktion.

Det går till så att en person högläser den aktuella boken och samtidigt gestaltas berättelsen genom att karaktärerna kommer till liv, såväl barn som vuxna kan ta roller. Med enkel rekvisita och kostym kan boken således upplevas och känns i hela kroppen och med alla sinnen.

”Det pirrar i magen! När det är mycket publik blir jag inte nervös, bara när det är lite publik blir jag nervös.”
Deltagande barn 8 år

Den litterära upplevelsen höjs genom att vi även sjunger, dansar, pysslar, slöjdar, målar, skulpterar och ritar böckerna. Litteraturen blir mer levande och fler barn kan ta till sig den eftersom den upplevs genom olika konstformer. Härigenom får barnen även en plattform för kreativt skapande som stimulerar barnen att hitta fler av sina språk och konstnärliga uttrycksätt. Detta ger också en variation i verksamheten som gör att barnen inte tröttnar.

I samband med vissa aktiviteter får barnen varsitt exemplar av den aktuella boken. Detta möjliggörs av vår samarbetspartner bokförlaget En bok för alla.

Här är några exempel på böcker som vi läst och levandegjort:

  Qashtå Talå (Sagan om Gumman och räven)
  Olika berättelser om Pippi Långstrump
  Boken om Malala
  Ur Emil i Lönneberga
  Ur Karlsson på taket
  Ingen rövare finns i skogen
  Ronja Rövardotter
  LasseMaja och kärleksmysteriet
  Hedda i det blå
  Alla tycker om skelett*
  Leo och klumpen i magen*
  Mulle Meck bygger en bil*
  Grodan och främlingen*
  Spåmännen*
  Ensam hemma*
  Arja och Råttiz*

Titlar markerade med (*) har delats ut till samtliga deltagare.

Det här gör vi - sid 2 av 6

Nära tillgång till kultur

Vi tar kulturaktiviteter till barn istället för att vänta på att barnen ska komma till kulturinstitutionerna. Bibliotek, teatrar och konsthallar finns det gott om, men för att ta sig dit krävs kunskap om att de finns, ekonomiska resurser samt en vana att besöka dem.

”Det här är ju jättebra, jag hade aldrig lärt känna Pippi, Emil och Lotta annars.”
Nyanländ vuxen.

Våra aktiviteter är alltid öppna och gratis för deltagarna, och de genomförs i huvudsak på geografiska platser där det råder underskott i utbudet av samhälleliga kulturinstitutioner. Vi arbetar efter följande tillgångsprincip:

                                         

 • Alla är välkomna. Inget medlemskap krävs. Aktiviteten är gratis.

 • Aktiviteten är öppen för alla som vill komma. Ingen anmälan behövs.
 •  
 • Inga förkunskaper krävs. Kom som du är och bidra med det du kan.

 • Ta med hela familjen. Verksamheten tar emot barn tillsammans med deras vuxna. Avskild sångstund finns för de yngsta barnen, 0-3 år.
 •  
 • Ingen kan vara glad och kreativ på tom mage. Vid varje tillfälle bjuder vi på enkel förtäring.

 • Dörren är öppen. Aktiviteten har en starttid och sluttid och upplevelsen blir således bättre om alla deltagare kommer i tid. Men för den som behöver ansluta senare står dörren alltid öppen.
Det här gör vi - sid 3 av 6

Barnens vuxna

LFI finns för barnens skull. Här har de en meningsfull fritidsaktivitet som ger läs- och kulturupplevelser genom lek. Men LFI finns också för att främja läsning hos barn och vuxna. För att uppnå en varaktig förändring i barnens läsning behöver vi därför även nå barnens föräldrar. Läsande barn behöver läsande förebilder.

Därför är alltid barnens medföljande vuxna deltagare i våra aktiviteter, aktiva i olika grad beroende på aktivitetens utformning. Vi medvetandegör föräldrarna om läsningens goda inverkan, om kulturens frigörande kraft och vikten av att börja tidigt.

”Du pratar med min son på ett sätt som jag aldrig har sett någon annan göra.”
Mamma till deltagande barn.

Vi möter många barn som kanske bär en sorg eller saknad. Många nyanlända har tvingats lämna det land de bott i hela sina liv, där de hade sina hem, släktingar, vänner, arbeten, favoritcaféer, speciella platser, dofter och ljud.

LFI erbjuder en plats där barn och vuxna kan ha roligt – tillsammans. Barn får se sina föräldrar skratta och leka, kanske första gången på flera år. De vuxna får en chans att släppa vardagens stress för en stund och upptäcka och älska nya sidor hos sina barn, och sig själva.

Det här gör vi - sid 4 av 6

(Hög)läsningens goda effekter

Vikten av läsningen kan aldrig nog understrykas. Förutom att läsning i sig kan vara en källa till njutning och nöje har det visats i forskning att läsning och högläsning har positiv effekt på en rad andra områden som är viktiga för att en individ ska klara sig väl i skola och arbetsliv.

Några av läsningens goda effekter är större ordförråd och förmåga att uttrycka sig, bättre kognitiv förmåga, bättre skolresultat, bättre prestationer i matematik och naturvetenskap, bättre förståelse för andra kulturer, ökat samhälleligt deltagande, större insikter i mänskligt beslutsfattande och bättre förmåga att förstå och använda fler symbolsystem inom en kultur. Dessa färdigheter ökar också en individs benägenhet och möjlighet att tillvarata sina demokratiska rättigheter och delta aktivt i samhällslivet.

”Vad tråkigt med böcker, jag hatar att läsa. [några veckor senare] Vad får vi för bok nästa gång?”
Deltagare i Hovsjöhubben

Således är LFIs vision att varje unge ska vara en läsande unge, eftersom läsningen kombinerar nöje med nytta, såväl samhällelig som individuell. Här följer några tips till vuxna som vill främja läsning för sina barn:

 • Läs högt för ditt barn

 • Börja tidigt, även bebisar kan läsa och vill höra dig läsa

 • Läs själv, barn behöver läsande förebilder

 • Läs olika läsmaterial, dvs böcker, skönlitteratur, facklitteratur, nyhetstidningar, tidskrifter

 • Låt böckerna finnas synliga och nära till hands i en hylla eller låda som barnet själv kan nå

 • Gör det till en vana att läsa en stund varje dag, 10 minuter kan räcka

 • Ta tillvara barnets intresse och läs det barnet vill läsa, lägg dina egna preferenser åt sidan

Det här gör vi - sid 5 av 6

Integration

I LFI görs integration i flera avseenden. Barnen möter svensk litteratur och svensk litteratur möter barnens kultur. Hos oss är det självklart att Pippi kan räkna sina guldpengar på arabiska och dansa bagiye (assyrisk folkdans). När hon fyller år blir hon firad av barnen som sjunger på uppemot 10 språk. På så sätt känner barnen att Pippi blir ”deras”. Hon kan finnas även i deras vardag, runt deras köksbord, i dem själva.

Vi kopplar ihop svenskt kulturarv med barnens tidigare erfarenheter, det skapar igenkänning och bekräftar barnens inre kunskap. Hos oss är flerspråkighet alltid en tillgång. Vi låter det berika verksamheten som ett sätt att bekräfta för deltagarna att de har en rikedom.

”Pippi liknar mig!!!”
8-åring vid aktivitet

Vi gör integration mellan människor och inom människor. Alla har något att lära ut och vi alla blir rikare genom att lära av varandra, barn och vuxna, nyanlända och längesedanboende, läsvana och läsovana. Hos oss behöver ingen kompromissa bort delar av sin identitet. Det ska gå alldeles utmärkt att njuta av klassisk svensk barnlitteratur utan att behöva känna att man förlorar något av sig själv. I dessa möten skapas något nytt. De olika erfarenheterna och infallsvinklarna berikar kulturen och individerna.

Vi integrerar olika konstformer i varandra. Böckerna och litteraturen tolkas och gestaltas genom att vi spelar teater, målar, pysslar, dansar, sjunger, slöjdar och leker. Några exempel är att i anslutning till Pippi-temat har barnen flätat världens längsta Pippi-fläta och vid påskhögtiden pysslades det påskäggsböcker. Genom att använda flera olika konstformer och uttryck skapar vi också en integration inom varje individ. Istället för att dela upp skapande så att olika konstformer isoleras från varandra låter vi dem integreras så att barnen stimuleras att hitta sin fulla skaparkraft.

Lokalt i Södertälje gör vi också integration inom staden i och med att vi har ett samarbete med andra kulturinstitutioner, däribland Tom Tits Experiment. En gång per månad flyttas vår aktivitet över dit (och alla som någon gång har deltagit på en LFI-aktivitet är välkomna dit) så att nya besökare hittar till Tom Tits. Väl där integreras teknik och naturvetenskap med litteratur och deltagarna stimuleras att också hitta naturvetenskapens språk som ett av sina språk.

I LFI betyder integration också att en individs chanser och möjligheter i livet inte ska bestämmas av dess egen eller av föräldrarnas etnicitet, språk, religion, kön, sexualitet, socioekonomiska ställning, bostadsort, bostadsområde eller funktionalitet. Vår verksamhet som stimulerar barnens skaparkraft och rustar dem med språk, bildning och kultur ser vi som en god investering i samhällets integration.

Det här gör vi - sid 6 av 6

Startsida Vad är LFI? Idé och vision
Språk, kultur och bildning
Lust och kreativitet
Barns rätt till kultur
LFI:s vision
Det här gör vi
Läslust och improvisationsteater Boken i centrum Nära tillgång till kultur Barnens vuxna (Hög)läsningens goda effekter Integration
Kalendarium Kontakt & bokning Lekplats